מדיניות הפרטיות – מידות

מדיניות הפרטיות

בשל מגבלות השפה העברית, מדיניות זו נוסחה בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו מתייחסת כמובן לכל המגדרים.

הגדרות

"נבדק" הוא אדם שהתבקש על ידי הלקוח לעבור מבדק במסגרת השירות.

"הלקוח" הוא החברה או הישות המשפטית המתקשרת עם מידות לקבלת השירות, שהנבדק מועסק או אליה הגיש את מועמדותו.

"משתמש(י) הלקוח" הם המשתמשים העושים שימוש בשירות מטעם הלקוח, לרבות מנהלים, עובדים, יועצים וכל אדם אחר מטעם הלקוח.

"מידע" במדיניות פרטיות זו משמעותו פרטי מידע אודות אדם (להבדיל מחברה או כל תאגיד אחר) המזהה אותו או שניתן באמצעים סבירים לזהות את אותו אדם.

"מבקר" הוא אדם המבקר באתר, ושאינו: נבדק, לקוח, או משתמש הלקוח.

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו מידות – מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ ("מידות"), אוספת ומשתמשת במידע אודות נבדקים, מבקרים, ומשתמשי הלקוח במסגרת פעילותם באתר האינטרנט של מידות בכתובת: www.midot.co.il, וכל כתובת נוספת או חליפית ("האתר"), בפלטפורמת פודיום של מידות לניהול תהליכי הגיוס והמיון ("פודיום"), במבדקי ההערכה של מידות ("מבדקים"), וביתר השירותים של מידות (ביחד: "השירות").

הפרטיות של הנבדקים, מבקרים, ומשתמשי הלקוח חשובה למידות, ולכן מידות ממליצה לקרוא בעיון את מדיניות זו. אם לאחר קריאת המדיניות, מצא הנבדק, מבקר או משתמש הלקוח שהיא איננה תואמת את השקפתו או רצונותיו, עליו להימנע משימוש בשירות, וממסירת כל מידע אודותיו.

כללי

השירות מנגיש מידע ומספק שירותי הערכה לצורכי גיוס ותעסוקה. במסגרת זו, השירות מציע מבחר של פתרונות לאבחון יושרה, מהימנות ויכולות של נבדקים החל מתהליך הגיוס, במהלך העבודה ועד למועד סיום ההעסקה בארגון. מדיניות זו מתארת את המידע שמידות אוספת, מה מידות עושה עם המידע, עם מי מידות משתפת אותו, וכן היבטים נלווים נוספים.

המידע שמידות אוספת

מידות אוספת מידע כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגים') של השירות, כאשר המידע נקלט ומנותח על ידי חברות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטיים כדוגמת Google Analytics.

כמו כן, מידות אוספת מידע במסגרת אבטחת השירות והגנה מפני תקיפות, חדירות ואירועי סייבר.

מידע שנאסף מהמכשיר בו נעשה השימוש בשירות

מידע שנאסף מהמכשיר של הנבדק, המבקר או משתמש הלקוח בו נעשה השימוש בשירות, ונתונים הנוגעים לאופן השימוש בשירות. לדוגמה, דפים שנצפו, משכי הפעילות, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו במכשיר בזמן קבלת השירות , כתובת האינטרנט (IP) שהוקצתה למכשיר לשם הגישה לשירות, אתר האינטרנט המפנה לשירות וסוג מערכת ההפעלה במכשיר.

מידע שהנבדק או משתמש הלקוח מוסר במסגרת השירות

הנבדק או משתמש הלקוח מוסר מידע במסגרת שימושו בשירות. לדוגמה, בעת הרישום לשירות או הפעולות שבוצעו בזמן קבלת השירות.

מידע שנמסר בעת פניה של הנבדק, המבקר או משתמש הלקוח אל מוקדי השירות של מידות. לדוגמא, בפניה במסגרת "צור קשר" עם מידות באתר או במסגרת השירות. במסגרת פניה זו, יש למסור אך ורק את המידע הנדרש לבירור הפניה.

מידע שנאסף במסגרת המבדק

טרם המבדק של מידות, הנבדק מספק מידע בעת הליך אימות זהות, תוך צילום של הנבדק בזמן אמת, ככל שאלו יידרשו על ידי הלקוח.

כאשר הנבדק מבצע את המבדק של מידות יתבצעו, לפי בקשת הלקוח בלבד, ניטור, צילום, צפייה בנבדק ובסביבה הפיזית בה מבוצע המבדק.

במהלך המבדק ייאספו תיעוד המבדק, פלט המבדק ותוצאותיו. מידע זה ישמר במאגר המידע של מידות לצורך מתן השירות ללקוח, לצרכים הניהוליים של מידות ולצורך שיפור השירות.

מידע שהלקוח מוסר למידות

במסגרת קבלת השירות, הלקוח מספק למידות מידע אודות הנבדק. מידע זה כולל פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ומשפחה, מספר זהות, כתובת, שם הלקוח עבורו הנבדק מבצע את המבדק, וכל מידע אחר הנוגע לנבדק.

הלקוח הוא הגורם שבאחריותו למסור הודעה לנבדק או למשתמש הלקוח כי לא חלה עליהם כל חובה חוקית למסור את המידע כאמור. מידע זה ייאסף וישמר במאגר המידע של מידות לצורך מתן השירות ללקוח ולצרכים הניהוליים של מידות.

מידע שנאסף לבקשת הלקוח

בהתאם לבקשת הלקוח, מידות אוספת מידע שפורסם אודות הנבדק או מידע שהנבדק פרסם מיוזמתו, בין היתר, מידע שפורסם בפומבי באינטרנט, או המפורסם במרשמים, במדריכים מסווגים או במאגרי מידע של המדינה.

בהתאם לבקשת הלקוח, מידות מבצעת בדיקות רקע על סמך מקורות גלויים, מרשמים ממשלתיים, מאגרים משפטיים וכן כל מאגר הפתוח לציבור.

מטרות השימוש במידע

מידות משתמשת במידע למטרות הבאות:

שיתוף מידע

מידות משתפת מידע עם:

אפשרויות הבחירה של הנבדק ומשתמש הלקוח

מטרת מדיניות זו לאפשר לנבדק ולמשתמש הלקוח בחירה פשוטה בקשר למידע אודותיו. לדוגמה, ביכולת הנבדק או משתמש הלקוח:

על הנבדק או משתמשי הלקוח לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה לשבש את יכולתו להשתמש בשירות.

למידות אין שליטה על ההגדרות ואפשרויות הבחירה המוצעות על ידי הדפדפן שהנבדק או משתמש הלקוח משתמש בו, או מערכת ההפעלה במכשיר המשמש את הנבדק או משתמש הלקוח לצורך גישה לשירות.

לאחר העיון הנבדק או משתמש הלקוח יוכל לבקש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שאינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים, בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

מידות תחדל מלשלוח הודעות כאלה בהתאם להוראות הדין, בתוך פרק זמן סביר, בהתאם למגבלות התפעוליות, לאחר קבלת הודעה כזו.

מיזוג, רכישה או שינוי המבנה התאגידי של מידות

אם מידות תמזג את פעילותה עם חברה אחרת, או תירכש על ידי חברה אחרת, החברה החדשה תיכנס בנעליה של מידות, ותשתמש במידע בהתאם למדיניות הזו.

אם מידות תשנה את המבנה התאגידי שלה, שירות זה ימשיך לדבוק בעקרונות מדיניות פרטיות זו ולאסוף ולהשתמש במידע רק בהתאם לכתוב בה.

מידע סטטיסטי ואנונימי

מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות.

מידות רשאית לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, אם מידות תשתמש במידע מסוג זה, לא תעשה בו כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים של נבדקים או משתמשי הלקוח.

מיקום שמירת המידע

המידע שמידות אוספת נשמר במאגרי המידע של מידות, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של השירות, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שחלקם מצויים גם מחוץ לגבולות ישראל.

מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות אנליטיקה וכיו"ב), היכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה.

הסכמה למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

משך שמירת המידע

מידות שומרת סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות השימוש והאחזקה שבהם, כדי לספק את השירות, למטרות הולמות, וככל שנדרש בהתאם לדרישות החוק.

לאחר סיום השימוש בשירות, מידות תשמור עותק הכולל מידע מזהה ופרטים אישיים של הנבדק או משתמש הלקוח לצרכים משפטיים, לצורך תיעוד וארכוב ולצורך פיתוח ושיפור השירות.

מידות שומרת מידע על נבדקים לתקופה של עד 7 שנים ממועד סיום השימוש בשירות ע"י הנבדק. במידת הצורך, מידות יכולה לשמור את המידע על הנבדקים לתקופה ארוכה יותר ולדוגמה, אך לא רק, לצורך הליכים משפטיים.

מידות רשאית לשמור מידע לא מזהה ללא מגבלה. בהתאם לנדרש מידות תמחק או תסיר פרטים מזהים ממידע שאינה זקוקים לו עוד כמידע מזהה.

נוהגי הפרטיות של צדדים שלישיים

מדיניות זו נוגעת לפעילות בשירות של מידות בלבד.

השירות עשוי לכלול הפניות ליישומים, לאתרים או לבתי עסק אחרים – שם הפעילות אינה מנוהלת על ידי מידות. בהתאם, נוהגי הפרטיות של אתרים אלו יכולים להיות שונים והשימוש בהם כפוף למדיניות פרטיות נפרדת.

שימוש בקוקיות

מידות משתמשת בקוקיות (("cookies", בתגים, בעוקבנים ("trackers") ובאמצעים סטנדרטיים אחרים למטרות שונות, לדוגמה כדי לשפר את השירות ואת חוויית המשתמש.

קוקיות הן קבצים קטנים שהשרת אינטרנטי שולח למכשיר דרכו הנבדק או משתמש הלקוח משתמש באתר או בפודיום: קוקיות ארעיות אלו הן קוקיות שהמכשיר מוחק באופן אוטומטי בעת סגירת דפדפן האינטרנט, וקוקיות מתמשכות הן קוקיות הממשיכות להישמר על גבי המכשיר גם לאחר סגירת דפדפן האינטרנט.

ניתן לצפות בסוגי הקוקיות שמידות משתמשת בהן, ובתאריכי התפוגה שלהן באזור ההגדרות (settings) בדפדפן דרכו נעשה שימוש בשירות.

כל דפדפן מאפשר לנהל את ההעדפות ביחס לקוקיות. ניתן לחסום או להסיר קוקיות – את חלקן או את כולן. עם זאת, חסימה או הסרה של קוקיות עשויה להשפיע על חווית השימוש בשירות.

שימוש ביישומונים להעברת מסרים

מידות מציעה למשתמשי הלקוח והנבדקים לפנות אליה בנושאים הקשורים לשירותי מידות באמצעות יישומונים להעברת מסרים. לרבות ביצוע תהליך הרישום למבדק באמצעות היישומונים.

לתשומך ליבך, השימוש ביישומונים אלה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. מידות ממליצה לך לעיין במסמכים אלו בטרם תקבל החלטה אם להשתמש ביישומונים, ובכלל זה להבין כיצד מפעילי היישומונים ניגשים ומשתמשים במידע אישי אודותיך. מידות איננה נושאת באחריות בקשר לכל דבר ועניין הנוגע לשימוש שלך ביישומונים אלה.

מערכות לניתוח נתונים

מידות משתמשת בכלי פרסום וניתוח נתונים כדוגמת Google Analytics של חברת Google. כלים אלה מציבים במכשיר הנבדק או משתמש הלקוח קוקיות שנשלטות ומנוהלות על ידו.

החברות המפעילות כלים אלה עשויות לאפשר לנבדק או למשתמש הלקוח להימנע מאיסוף המידע אודותיו על ידן באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת Google Analytics Opt-Out Browser Add-on.

מידות מדגישה כי כלל האתרים הללו מוצעים ונשלטים על ידי החברות צד שלישי ולא על ידי מידות.

השימוש במידע שגוגל אוספת לצורך זה כפוף למדיניות הפרטיות של גוגל. מכשיר הנבדק או משתמש הלקוח יכול למנוע את איסוף המידע אודותיו באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמתGoogle Analytics Opt-Out Browser Add-on.

אבטחת מידע

מידות מחויבת לרמה גבוהה של אבטחת מידע בהתאם לדרישות הדין ולסטנדרטים מקובלים של אבטחת מידע. מידות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה.

המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות השירות, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות והתקפות.

לכן, מידות אינה מתחייבת שהמידע המועלה לשירות או נמצא בשירות יהיה חסין מפני פגיעה או גישה בלתי מורשית.

שינויים במדיניות זו

מעת לעת ייתכנו שינויים במדיניות זו בשל אופיו הדינאמי של השירות, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה בתחום.

מידות תפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר של מידות, או באמצעות פודיום או בהודעת דואר אלקטרוני, ובה מידות תפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

המשך השימוש בשירות של מידות לאחר שפרסום העדכון למדיניות הפרטיות מעיד על הסכמה למדיניות המעודכנת.

צור קשר

בכל עת ניתן לפנות למידות בכתובת צרו קשר [email protected] בכל שאלה, בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו ולשימוש במידע על יד מידות. על מנת לטפל בבקשה המגיעה אל מידות, מידות תאמת את זהות הפונה למול הפרטים השמורים במערכת.

 

עודכן ב-27 לדצמבר 2023

דילוג לתוכן