Megacable – מידות

StabiliTEST

תאור מקרה – Megacable

מחקרים מראים שלמעלה מ-60% מהעזיבות המוקדמות הן מרצון, וכ-40% מהן מתרחשות בששת חודשי העבודה הראשונים(TALX, 2014).

StabiliTEST של מידות הוא שאלון אינטרנטי חדשני שנועד לחזות עזיבה מוקדמת של מועמדים לעבודה. Megacable Communications היא רשת כבלים וספקית שירותי אינטרנט וטלפון מקסיקנית.

Megacable היא חברה הנסחרת בבורסה במקסיקו, ואחת הגדולות והמוצלחות בתחומה. לחברה כ-12,000 עובדים המועסקים בשלושה תחומים עיקריים: מכירות, טכנולוגיה ומבצעים.

האתגר

הנזקים כתוצאה מהתפטרות מוקדמת כוללים את עלויות הגיוס, הכשרה ושכר של העובדים ועוד. כמו כן, בניגוד לוותיקים הפורשים מרצון, בדרך כלל עובדים חדשים שעוזבים מרצון עדיין לא יצרו מספיק ערך שיחזיר את השקעת החברה בהם – בעיקר אם הם עוזבים במהלך 3 החודשים הראשונים, אז החברה מפסידה כמעט את מלוא ההשקעה.

למרות תהליך הגיוס המקיף של Megacable, רבים מהעובדים החדשים עזבו בסמוך לתחילת עבודתם בחברה. כדי להתמודד עם הבעיה, והודות לשביעות רצונה ממוצרים אחרים של מידות, Megacable הסכימה לנסות את StabiliTEST החדש של מידות לתקופה של שנה אחת.

הפתרון

StabiliTEST הוא שאלון קצר המודד קוגניציות (כגון: רצון לעבודה וכוונה להישאר) ומאפיינים אישיים (כגון: תכונות אישיות, וביצועים קודמים) של מועמדים לעבודה כאמצעי לחיזוי עזיבה מוקדמת. תוקפו של StabiliTEST נבדק בשני מחקרים: בראשון, Megacable ביקשה ממדגם של למעלה מ-400 עובדים חדשים למלא את StabiliTEST, ולאחר מכן בחנה את שיעורי ההתפטרות שלהם במשך עד 6 חודשים. בשלב הבא, במחקר השני, החברה השתמשה ב-StabiliTEST במשך 12 חודשים שבסיומם הושווה שיעור העזיבה הכולל של החברה עם זה שנרשם ב-12 החודשים שקדמו לשימוש ב-StabiliTEST. בסך הכל, למעלה מ-18,000 מועמדים לעבודה מילאו את השאלון של StabiliTEST בתקופה האמורה.

התוצאות!

מתוצאות המחקר הראשון עלה כי StabiliTEST היווה כלי אמין ותקף לחיזוי עזיבה מרצון בתקופה של 3 עד 6 חודשים (r = .22-.30) – בהשוואה ליתר הנבדקים, למועמדים שקיבלו ציונים נמוכים בשאלון היה סיכוי של למעלה מפי 2 לעזוב את החברה בתוך 3-6 חודשים.

במחקר השני, לאחר שנה של שימוש בשאלון, פחת שיעור העזיבה המוקדמת התלת חודשי של החברה ב-28%. הפחתה משמעותית זו נאמדה בחיסכון לחברה של יותר מ-600,000$ במהלך 12 חודשי המחקר! בנוסף, שיעור ההתפטרות החצי שנתי של החברה פחת ב-22% והביא לחיסכון של למעלה מ-800,000$. החברה מייחסת חלק ניכר מהירידה בשיעור העזיבה לשימוש ב-StabiliTEST.

" השתמשנו במבדק StabiliTEST לתקופה של 12 חודשים… שיעור התחלופה הכולל של החברה הושווה לזה שנרשם 12 חודשים לפני השימוש ב StabiliTEST. בסה"כ המבדק ניתן ל 18,000 מועמדים בתקופה זו… התוצאות כוללות: 22-28% הפחתה בשיעור העזיבה המוקדמת בשנה הראשונה, ויותר מ – 800,000$ חסכון בעלויות החברה בתקופה זו!"

התועלות

  • הפחתה של כ 22-28% בעזיבה מוקדמת מרצון בשנה הראשונה
  • בתקופה זו החברה חסכה למעלה מ- 800,000$

לסיכום

"אנחנו מרוצים מאוד מהתוקף של StabiliTEST ומההפחתה בשיעור העזיבה המוקדמת שראינו בשנה האחרונה מאז תחילת השימוש ב-StabiliTEST. המבדק סייע לנו לחסוך כסף רב בהחזר ההשקעה (ROI), ואנו מתכוונים להמשיך להשתמש בו בתהליך הגיוס הרגיל שלנו. עכשיו אנחנו הרבה יותר בטוחים שהאנשים שאנחנו מקבלים לעבודה יהיו כאן כדי להישאר!”

אדולפו ארטאגה, ראש מערך הגיוס, מקסיקו
דילוג לתוכן