תנאי שימוש – מידות

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו קובעים את התנאים המשפטיים בין חברת מידות – מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ, ח.פ. 511577157 ("מידות"), לבין הנבדקים, ובין מידות לבין משתמשי הלקוח, בנוגע לשימוש באתר האינטרנט של מידות בכתובת: www.midot.co.il, וכל כתובת נוספת או חליפית ("האתר"), בפלטפורמת פודיום של מידות לניהול תהליכי הגיוס והמיון ("פודיום"), במבדקי ההערכה של מידות ("מבדקים"), וביתר השירותים של מידות (ביחד: "השירות").

מסמך זה הוא חוזה מחייב, ולכן מידות ממליצה להקדיש זמן לקריאת תנאי שימוש אלה, החלים על השימוש בשירות. אם לאחר קריאת תנאי שימוש אלה, מצאו הנבדק או משתמשי הלקוח שהם אינם תואמים את השקפתם או רצונותיהם, עליהם להימנע משימוש בשירות.

בשל מגבלות השפה העברית, תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלו מתייחסים כמובן לכל המגדרים.

הגדרות

"נבדק" הוא אדם שהתבקש על ידי הלקוח לעבור מבדק במסגרת השירות.

"לקוח" הוא החברה או הישות המשפטית המתקשרת עם מידות לקבלת השירות, בה הנבדק עובד או אליה הגיש הנבדק את מועמדותו.

"מידע אודות נבדקים" הוא מידע שמידות אוספים בנוגע לנבדקים במסגרת השירות אותו מידות חושפים בפני הלקוח, או מידע הנוגע לנבדקים שהלקוח אוסף וחושף בפני מידות בקשר עם השירות. מידע זה יכלול כל מידע הנוגע לנבדקים וכן כל מסמך, תיעוד או רשומה המכילים מידע כאמור.

"משתמשי הלקוח" הם המשתמשים העושים שימוש בשירות מטעם הלקוח, לרבות מנהלים, עובדים, יועצים וכל אדם אחר מטעם הלקוח.

שימוש ומגבלות

השימוש בשירות נועד אך ורק לשם אספקת השירות וקבלת מידע בנושא השירות. אין להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת מידות בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני השירות הם בשירות בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך השירות בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא. בנוסף, אין לבצע את הפעולות הבאות:

העלאת תוכן

במסגרת השירות תתאפשר העלאת תוכן בתנאים הבאים:

בכל עת מידות תוכל לשנות את מהות, האפשרויות, אופי, והיקף התוכן שניתן יהיה להעלות לאתר, לפודיום או לשירות.

התכנים המתפרסמים בשירות

מידות תפרסם תכנים במסגרת השירות הקשורים בתחומי הפעילות של מידות. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מידות, ובחלקם על ידי כותבים אחרים. התכנים הללו מוצעים להעשרת הידע בלבד. התכנים אינם חוות דעת מקצועית או ייעוץ משפטי ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה ייעוץ כזה.

כל המידע המופיע או הזמין בשירות הינו על בסיס "כמות שהוא" ("AS IS"), וללא כל התחייבות או מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים במפורש בתנאי שימוש אלה, לרבות שלא בקשר להתחייבות או מצג כלשהם, בין אם במפורש, במשתמע, או מכוח כל דין, כלפי משתמשי הלקוח או הנבדקים.

מידות אינה מתחייבת לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, נכונות המידע, הזמינות, רציפות השימוש או תכונות של השירות והמידע בו. מידות אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יתאים למטרה או לצורך מסוימים.

זמינות השירות

השירות נגיש מכל מקום בעולם ומכל מכשיר המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהשירות יהיה זמין בכל עת.

עם זאת, מידות עשויה לחסום, בעצמה או באמצעות צד שלישי מטעמה, את הגישה לשירות מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממכשירים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על השירות ומניעת הפגיעה בו, במשתמשי הלקוח, בלקוח, בנבדקים ובמידות.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות השירות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של השירות, מערכות השירות, שינויים ותחזוקה שמידות מבצעים בשירות ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בשירות.

מידות תעשה כמיטב יכולתה כדי להתגבר על תקלות אלו במהירות המרבית. מידות לא תישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות השירות וזמינותו.

פרסומות

השירות עשוי לכלול פרסומות למוצרים ושירותים נוספים. הפרסומות יכולות להופיע בצורה של פרסומת כרזה (banner), פרסומת טקסטואלית, חלונית קופצת (pop-up) ועוד. אם מקורן של הפרסומות הוא בחברות הפרסום ולא במידות, הרי שאין למידות שליטה על המידע המפורסם בהן, על אופיין ודרך הצגתן, ולפיכך מידות גם לא נושאת באחריות להן ולכל פעולה שתבוצע על ידי הנבדק או משתמשי הלקוח בקשר להן.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על השירות בלבד והם אינם חלים על שירותים ואתרים אחרים המקושרים לשירות.

מידות אינה שולטת או מפקחת על האתרים האחרים, ומידות אינה נושאת באחריות לנעשה בהם. הפעילות באתרים אלו כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם, ומידות ממליצה לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.

בכל עת ניתן לפנות אל מידות באמצעות עמוד "צור קשר" באתר, ולדווח על קישור לאתר אחר שתכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. בהתאם לשיקול דעתה, מידות תחליט אם להותיר את התוכן או הקישור הרלוונטי לדיווח על כנו או לבטל אותו. אולם מידות לא תישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החליטה מידות להסיר את הקישור ובין אם לא.

סודיות

קניין רוחני

השירות כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קניין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה הן בבעלות מידות או שמידות קיבלה רשות של אחרים להשתמש בהן באתר.

מלבד הרשות שניתנה לנבדק או למשתמשי הלקוח במפורש להשתמש בשירות, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות בשירות ואין להרשות לאחרים לעשות בשירות ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו – ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.

הנבדק מבין שכל הזכויות בשירות, לרבות זכויות יוצרים, הן בבעלות מלאה ובלעדית של מידות. לנבדק ניתנת אך ורק רשות חד-פעמית להשתמש בשירות ובכל תוכן הכלול בשירות לצורך ביצוע המבדק.

הפרת התחייבויות הנבדק או משתמשי הלקוח לסודיות ולשמירה על הזכויות הקנייניות של מידות בתוכן המבדק ובשירות של מידות, מהווים הפרת זכויות יוצרים וגזל סוד מסחרי.

אחריות ושיפוי

השימוש בשירות או חשיפת הנבדק או משתמשי הלקוח למידע בשירות נעשים על אחריותם בלבד.

מידות אינה נוטלת כל אחריות לפעילות בשירות, למידע וליתר השירותים המוצעים באמצעות השירות, ובכלל זה מידות אינה מתחייבת לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון, מדויק, עדכני וחוקי. בכל מקרה נדרש להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם בשירות.

משתמשי הלקוח או הנבדק יימנעו מהעלאת כל מידע לשירות שהוא אחד מאלה: מידע על צנעת חייו האישיים של אדם; מידע על מצב רפואי או נפשי של אדם; מידע גנטי כהגדרתו בחוק מידע גנטי התשס"א-2000; מידע אודות דעות פוליטיות או אמונות דתיות של אדם; מידע בדבר עבר פלילי של אדם; נתוני תקשורת כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007; מידע ביומטרי; מידע על מצב כלכלי של אדם; או הרגלי צריכה של אדם המקנים מידע בעניין הפרטים שהוזכרו לעיל.

אין באפשרות מידות לבדוק אם מידע שהועלה הינו אחד מהנ"ל. הצהרת משתמשי הלקוח או הנבדק בעניין זה מהווה את הסכמתם לנהוג כאמור בתנאים אלו, ואחריותם המלאה לכל מידע שהועלה שאינו עומד בתנאים אלו.

מידות לא תישא בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית בנוגע לאחד או יותר מאלה: בגין נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, לנתונים, לחומרה, לתוכנה, לכל ציוד קצה של משתמשי הלקוח, לנבדקים ולכל אדם אחר, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתוכן המועלה עצמו או להעלאת התוכן.

מידות לא תהא אחראית לכל עלות, תשלום ,הוצאה, אבדן, או נזק שיגרמו בקשר עם אמצעי, שירותי ותשתיות התקשורת שנעשה בהם שימוש כדי לגשת לשירות.

הנבדק או משתמשי הלקוח מתחייבים לשפות ולפצות את מידות או כל מי מטעמה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכר טרחת עורכי-דין הנובעות: (א) מכל שימוש בניגוד לתנאי השימוש; או (ב) מהפרה בדרך אחרת של תנאי השימוש.

שמירה

מידות שומרת את המידע שנאסף במסגרת פעילות השירות ושימוש בשירות בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות, הזמינה לצפייה בכתובת: מדיניות הפרטיות – מידות (midot.co.il), זאת גם לאחר הפסקת השימוש בשירות.

שינויים במדיניות זו

מעת לעת ייתכנו שינויים בתנאים שימוש אלה, בשל אופיו הדינאמי של השירות, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה בתחום. מידות תפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר של מידות, או באמצעות פודיום או בהודעת דואר אלקטרוני, ובה מידות תפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

המשך השימוש בשירות של מידות לאחר שפרסום העדכון לתנאי השימוש מעיד על הסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.

 

צור קשר

בכל עת ניתן לפנות אל מידות בכתובת צרו קשר [email protected] בכל שאלה, בקשה ופניה בנוגע לתנאי שימוש אלה. כדי ליצור קשר עם מידות, נדרש למסור פרטים מזהים, כדוגמת: שם פרטי ומשפחה, שם חברה, תפקיד, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.

עדכון אחרון: 28 בפברואר 2023.

דילוג לתוכן