תנאי שימוש לאתר ולמערכת הפודיום – מידות

תנאי שימוש לאתר ולמערכת הפודיום

 

תנאי שימוש

בשל מגבלות השפה העברית, תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלו מתייחסים כמובן לכל המגדרים.

הגדרות

"נבדק" הוא אדם שהתבקש על ידי הלקוח לעבור מבדק במסגרת השירות.

"לקוח" הוא החברה או הישות המשפטית המתקשרת עם מידות לקבלת השירות, בה הנבדק עובד או אליה הגיש הנבדק את מועמדותו.

"מידע אודות נבדקים" הוא מידע שמידות אוספים בנוגע לנבדקים במסגרת השירות אותו מידות חושפים בפני הלקוח, או מידע הנוגע לנבדקים שהלקוח אוסף וחושף בפני מידות בקשר עם השירות. מידע זה יכלול כל מידע הנוגע לנבדקים, לרבות מידע הזמין במקורות פומביים, וכן כל מסמך, תיעוד או רשומה המכילים מידע כאמור.

"נציגי הלקוח" הם המשתמשים העושים שימוש בשירות מטעם הלקוח, לרבות מנהלים, עובדים, יועצים וכל אדם אחר מטעם הלקוח.

"מבקר" הוא אדם המבקר באתר, ושאינו: נבדק, לקוח, או משתמש הלקוח.

תנאי שימוש אלו קובעים את התנאים המשפטיים בין חברת מידות – מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ, ח.פ. 511577157 ("מידות"), לבין נבדקים, ובין מידות לבין נציגי הלקוח, ובין מידות לבין מבקרים, בנוגע לשימוש באתר האינטרנט של מידות בכתובת: www.midot.co.il, וכל כתובת נוספת או חליפית ("האתר"), בפלטפורמת פודיום של מידות לניהול תהליכי הגיוס והמיון ("פודיום"), במבדקי ההערכה של מידות ("מבדקים"), וביתר השירותים של מידות (ביחד: "השירות").

מסמך זה הוא חוזה מחייב, ולכן מידות ממליצה להקדיש זמן לקריאת תנאי שימוש אלה, החלים על השימוש בשירות. אם לאחר קריאת תנאי שימוש אלה, מצאו הנבדק, המבקר או נציגי הלקוח שהם אינם תואמים את השקפתם או רצונותיהם, עליהם להימנע משימוש בשירות.

שימוש ומגבלות

השימוש בשירות נועד אך ורק לשם אספקת השירות וקבלת מידע בנושא השירות. אין להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת מידות בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני השירות הם בשירות בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך השירות בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא. בנוסף, אין לבצע את הפעולות הבאות:

העלאת תוכן

במסגרת השירות תתאפשר העלאת תוכן בתנאים הבאים:

נציגי הלקוח יוכלו להעלות תכנים לפודיום שיש להם קשר עם הנבדקים, לרבות מידע אודות נבדקים. בעת העלאת תוכן כזה, על נציגי הלקוח לעמוד בכל החוקים הרלבנטיים, לרבות אך לא רק חוקים הנוגעים להגנה על פרטיות ותנאי העסקת עובדים, ולהימנע מהעלאת כל מידע שהדין אוסר על חשיפתו או שימושו לצורך השירות.

נבדקים יוכלו להעלות תכנים לפודיום במסגרת השבה על שאלות במבדק, באמצעות תיבת טקסט פתוחה או מתן תשובה אינפורמטיבית, או במסגרת צירוף מסמכים (קורות חיים, תעודות, אישורים, וכו').

בכל עת מידות תוכל לשנות את מהות, האפשרויות, אופי, והיקף התוכן שניתן יהיה להעלות לאתר, לפודיום או לשירות.

התכנים המתפרסמים בשירות

מידות תפרסם תכנים במסגרת השירות הקשורים בתחומי הפעילות של מידות. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מידות, ובחלקם על ידי כותבים אחרים. התכנים הללו מוצעים להעשרת הידע בלבד. התכנים אינם חוות דעת מקצועית או ייעוץ משפטי ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה ייעוץ כזה.

כל המידע המופיע או הזמין בשירות הינו על בסיס "כמות שהוא" ("AS IS"), וללא כל התחייבות או מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים במפורש בתנאי שימוש אלה, לרבות שלא בקשר להתחייבות או מצג כלשהם, בין אם במפורש, במשתמע, או מכוח כל דין, כלפי נציגי הלקוח או הנבדקים.

מידות אינה מתחייבת לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, נכונות המידע, הזמינות, רציפות השימוש או תכונות של השירות והמידע בו. מידות אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יתאים למטרה או לצורך מסוימים.

מידות מאפשרת ללקוח, בתנאים מסויימים,  להוסיף למבדקים שנערכים לנבדקים שאלות שחוברו על ידי הלקוח או מי מטעמו. מידות לא תהא אחראית לתוכן השאלות שחוברו על ידי הלקוח וכל טענה בנושא תהא באחריותו של הלקוח. מידות לא תהא אחראית לתוכן התשובות שהנבדק יספק במסגרת המבדקים. באחריות הלקוח לוודא כי תוכן השאלות עומד בהוראות כל דין.

על הנבדק לקרוא את השאלות בעיון רב. הנבדק מודע כי אינו חייב לענות על השאלות, וככל שיבחר להשיב על השאלות, הוא עושה זאת מרצונו החופשי.

הנבדק אינו חייב למסור במהלך המבדקים מידע מהמרשם הפלילי או מהמרשם המשטרתי שרישומו נמחק, נסגר או שבתיק הקשור אליו עוכבו ההליכים. הנבדק מודע שככל ויבחר לעשות כן, מידות תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה שנמסר על ידי הנבדק כחלק מהספקת השירות ללקוחות. לנבדק לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגד מידות בקשר לאמור לעיל.

זמינות השירות

השירות נגיש מכל מקום בעולם ומכל מכשיר המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהשירות יהיה זמין בכל עת.

עם זאת, מידות עשויה לחסום, בעצמה או באמצעות צד שלישי מטעמה, את הגישה לשירות מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממכשירים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על השירות ומניעת הפגיעה בו, בנציגי הלקוח, בלקוח, בנבדקים ובמידות.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות השירות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של השירות, מערכות השירות, שינויים ותחזוקה שמידות מבצעים בשירות ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בשירות.

מידות תעשה כמיטב יכולתה כדי להתגבר על תקלות אלו במהירות המרבית. מידות לא תישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות השירות וזמינותו.

שימוש ביישומונים להעברת מסרים

מידות עשויה להציע לנציגי הלקוח ,הנבדקים  ומבקרים לפנות אליה בנושאים הקשורים לשירות באמצעות יישומונים להעברת מסרים, לרבות ביצוע תהליך הרישום למבדק באמצעות היישומונים.

היישומונים אינם מופעלים על-ידי מידות, ולמידות אין אחריות ישירה או עקיפה ליישומונים, לתוכן ולכל תוצאה שעלולה להתרחש משימוש באפליקציות המסרים.

השימוש ביישומונים לצורך תקשורת עם מידות ייחשב כהסכמה שלך לגישה ושימוש במידע שאתה שולח למידות באמצעות היישומונים הללו, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של מפעילת היישומון.

הלקוח מתחייב להימנע להעביר מידע אישי או רגיש באמצעות אפליקציות המסרים, לרבות את תוצאות המבדקים שמידות עורכת לנבדקים. מומלץ ללקוח למחוק את כל ההודעות כאמור מאפליקציות המסרים, על בסיס יומי קבוע. מידות לא תהיה אחראית לכל גישה לא מורשית או לכל אירוע אחר הקשור להודעות מסוג זה.

פרסומות

השירות עשוי לכלול פרסומות למוצרים ושירותים נוספים. הפרסומות יכולות להופיע בצורה של פרסומת כרזה (banner), פרסומת טקסטואלית, חלונית קופצת (pop-up) ועוד. אם מקורן של הפרסומות הוא בחברות הפרסום ולא במידות, הרי שאין למידות שליטה על המידע המפורסם בהן, על אופיין ודרך הצגתן, ולפיכך מידות גם לא נושאת באחריות להן ולכל פעולה שתבוצע על ידי הנבדק או נציגי הלקוח בקשר להן.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על השירות בלבד והם אינם חלים על שירותים ואתרים אחרים המקושרים לשירות.

מידות אינה שולטת או מפקחת על האתרים האחרים, ומידות אינה נושאת באחריות לנעשה בהם. הפעילות באתרים אלו כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם, ומידות ממליצה לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.

בכל עת ניתן לפנות אל מידות באמצעות עמוד "צור קשר" באתר, ולדווח על קישור לאתר אחר שתכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. בהתאם לשיקול דעתה, מידות תחליט אם להותיר את התוכן או הקישור הרלוונטי לדיווח על כנו או לבטל אותו. אולם מידות לא תישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החליטה מידות להסיר את הקישור ובין אם לא.

סודיות

הנבדק ישמור בסוד כל מידע סודי, לרבות תוכן, מבנה, עיצוב ודרכי השימוש במבדק, וימנע לחלוטין מכל העתקה או הפצה שלהם או מסירתם לאחרים. הנבדק ישמור בסוד כל מידע סודי לגבי פודיום, לרבות ביחס לתוכן בפודיום ואופן הפעולה והשימוש בפודיום.

נציגי הלקוח מתחייבים לשמור בסוד כל מידע סודי, ולא לחשוף אותו, או לאפשר שהוא ייחשף, במישרין או בעקיפין, לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת מידות מראש ובכתב.

נציגי הלקוח מתחייבים להשתמש במידע אודות הנבדקים אך ורק בהתאם לתנאים אלה, תנאי מדיניות הפרטיות של מידות, או בהתאם לתנאים נוספים שסוכמו בכתב עם הלקוח (ככל שסוכמו).

ההגבלות שנקבעו כאן לא יחולו, למעט ביחס למידע אודות נבדקים, על מידע אשר: (א) כבר היה ידוע לנציגי הלקוח טרם חשיפתו למידע סודי; (ב) הפך זמין לציבור ללא שום פעולה אסורה מצד נציגי הלקוח; (ג) פותח על ידי נציגי הלקוח באופן עצמאי ללא כל הסתמכות או שימוש במידע סודי; (ד) התקבל מצד שלישי שאינו מחויב בסודיות; או (ה) נציגי הלקוח נדרשים לחשוף אותו לפי חוק.

קניין רוחני

השירות כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קניין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה הן בבעלות מידות או שמידות קיבלה רשות של אחרים להשתמש בהן באתר.

מלבד הרשות שניתנה לנבדק, מבקר או לנציגי הלקוח במפורש להשתמש בשירות, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות בשירות ואין להרשות לאחרים לעשות בשירות ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו – ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.

הנבדק מבין שכל הזכויות בשירות, לרבות זכויות יוצרים, הן בבעלות מלאה ובלעדית של מידות. לנבדק ניתנת אך ורק רשות חד-פעמית להשתמש בשירות ובכל תוכן הכלול בשירות לצורך ביצוע המבדק.

הפרת התחייבויות הנבדק או נציגי הלקוח לסודיות ולשמירה על הזכויות הקנייניות של מידות בתוכן המבדק ובשירות של מידות, מהווים הפרת זכויות יוצרים וגזל סוד מסחרי.

אחריות ושיפוי

השימוש בשירות או חשיפת הנבדק, מבקר או נציגי הלקוח למידע בשירות נעשים על אחריותם בלבד.

מידות אינה נוטלת כל אחריות לפעילות בשירות, למידע וליתר השירותים המוצעים באמצעות השירות, ובכלל זה מידות אינה מתחייבת לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון, מדויק, עדכני וחוקי. בכל מקרה נדרש להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם בשירות.

נציגי הלקוח, מבקר או הנבדק יימנעו מהעלאת כל מידע לשירות שהוא אחד מאלה: מידע על צנעת חייו האישיים של אדם; מידע על מצב רפואי או נפשי של אדם; מידע גנטי כהגדרתו בחוק מידע גנטי התשס"א-2000; מידע אודות דעות פוליטיות או אמונות דתיות של אדם; מידע בדבר עבר פלילי של אדם; נתוני תקשורת כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007; מידע ביומטרי; מידע על מצב כלכלי של אדם; או הרגלי צריכה של אדם המקנים מידע בעניין הפרטים שהוזכרו לעיל.

אין באפשרות מידות לבדוק אם מידע שהועלה הינו אחד מהנ"ל. הצהרת נציגי הלקוח, המבקר או הנבדק בעניין זה מהווה את הסכמתם לנהוג כאמור בתנאים אלו, ואחריותם המלאה לכל מידע שהועלה שאינו עומד בתנאים אלו.

במסגרת שירותי המבדקים, מידות מבצעת  לעיתים, לפי בקשת הלקוח ,בדיקות רקע, ובכלל זה בדיקה אודות הנבדק במקורות פומביים.

ידוע ללקוח כי למידות אין ולא תהא כל אחריות ביחס למידע אודות נבדקים. מידות תהא רשאית, אך לא חייבת, לתת אינדיקציות מהמידע שאיתרה בכפוף להוראות הדין או לציין ללקוח שנדרש בירור נוסף מבלי לציין כל אינדיקציה נוספת.

ידוע לנבדק כי כל שימוש שיעשה במידע כאמור, בין אם על ידי הלקוח או כל אדם מטעמו, ובין אם על ידי צד שלישי, באופן ישיר או עקיף, איננו באחריותה של מידות.

מידות לא תישא בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית בנוגע לאחד או יותר מאלה: בגין נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, לנתונים, לחומרה, לתוכנה, לכל ציוד קצה של נציגי הלקוח, למבקרים, לנבדקים ולכל אדם אחר, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתוכן המועלה עצמו או להעלאת התוכן.

מידות לא תהא אחראית לכל עלות, תשלום, הוצאה, אבדן, או נזק שיגרמו בקשר עם אמצעי, שירותי ותשתיות התקשורת שנעשה בהם שימוש כדי לגשת לשירות.

הנבדק, המבקר או נציגי הלקוח מתחייבים לשפות ולפצות את מידות או כל מי מטעמה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכר טרחת עורכי-דין הנובעות: (א) מכל שימוש בניגוד לתנאי השימוש; או (ב) מהפרה בדרך אחרת של תנאי השימוש.

שמירה

מידות שומרת את המידע שנאסף במסגרת פעילות השירות ושימוש בשירות בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות, הזמינה לצפייה בכתובת: מדיניות הפרטיות – מידות (midot.co.il), זאת גם לאחר הפסקת השימוש בשירות.

שינויים במדיניות זו

מעת לעת ייתכנו שינויים בתנאים שימוש אלה, בשל אופיו הדינאמי של השירות, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה בתחום. מידות תפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר של מידות, או באמצעות פודיום או בהודעת דואר אלקטרוני, ובה מידות תפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

המשך השימוש בשירות של מידות לאחר שפרסום העדכון לתנאי השימוש מעיד על הסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.

צור קשר

בכל עת ניתן לפנות אל מידות בכתובת צרו קשר [email protected] בכל שאלה, בקשה ופניה בנוגע לתנאי שימוש אלה. כדי ליצור קשר עם מידות, נדרש למסור פרטים מזהים, כדוגמת: שם פרטי ומשפחה, שם חברה, תפקיד, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.

עדכון אחרון:‏27 דצמבר 2023.

 

דילוג לתוכן